Spor Toto Bayiliği Almak

by Bayilik Lobisi

Spor Toto oyunları ülkemizde rağbet gören şans oyunlarının başında geliyor. Dolayısıyla Spor Toto bayiliği de kazançlı bir iş fırsatı olabilir.
BAYİLİK VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

1) 28/2/2009 tarih ve 27155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki şartları taşıması zorunludur.

 

  1. a) Gerçek kişilerin; 

 

a.1) Türk vatandaşı olması,

 

a.2) Fiil ehliyetine sahip olması,

 

a.3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

 

a.4) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmaması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması,

 

a.5) Vergi dairesine kayıtlı olması,

 

a.6) Sabit ikametgahı olması,

 

a.7) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

 

a.8) Kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin Teşkilat tarafından iptal edilmemiş olması,

 

  1. b) Tüzel kişilerin;

 

b.1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,

 

b.2) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olması,

 

b.3) Şahıs şirketlerinde (kollektif şirket, komandit şirket) tüm ortakların, sermaye şirketlerinde (anonim şirket, limited şirket) ise doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin bu maddenin (a) bendinin üç numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkum olmaması,

 

b.4) Vergi dairesine kayıtlı olması,

 

b.5) Sabit bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanı olması,

 

b.6) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

 

2) Teşkilat Başkanlığımızın www.sportoto.gov.tr internet adresinde bulunan Bayilik Başvuru Formu’nun eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle (Nüfus cüzdanı fotokopisi, sabıka belgesi, başvuru bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu, şirket adına yapılan başvurularda yetki belgesi) birlikte başvuruların en geç 16 Mart 2012 Cuma günü saat 17:00’a kadar Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Bayilik Şube Müdürlüğü Büyükesat Mah. Koza Sokak No:34, Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapılması zorunlu olup; internet, faks, posta, kargo ve benzeri yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Bayilik Başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait bilgilerin doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup; bu bilgilerin doğru olmadığının Teşkilat Başkanlığımızca tespit edilmesi halinde ilgilinin başvurusu ve bayilik hakkı Teşkilat tarafından tek taraflı olarak iptal edilir. Başvuru sırasında Bayilik Verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esasların başvuru sahibi tarafından imzalanarak kabul edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

3) Çekiliş heyeti İdare personelinden oluşacak, isteyen başvuru sahipleri kur’a çekilişini izleyebilecektir. Vekil olarak tayin edilen kişiler de dahil olmak üzere başvuru sahibi dışındaki kişilerin kur’a çekilişini izlemelerine izin verilmeyecektir.

 

4) Bir yerleşim yeri için İdarece ilan edilen bayi sayısı kadar çekiliş yapılacak ve yedek bayi çekilişi yapılmayacaktır. Kur’aya katılıp bayi olamayan başvuru sahipleri Teşkilat Başkanlığımızca yapılacak diğer kuralara katılmak için tekrar başvuruda bulunmak zorundadır.

 

5) Çekiliş sonucu bir tutanağa bağlanacak ve çekiliş heyeti tarafından imzalanacaktır. Ayrıca, çekilişi izleyen başvuru sahiplerinin imzasının alınmasına da özen gösterilecektir.

 

6) Çekiliş sonucu belirlenmiş olan başvuru sahiplerinden, sonradan bayi olma şartlarını taşımadığı anlaşılanlar için bu kura, kazanılmış hak sayılmayacak ve bayilik hakları iptal edilecektir.

 

7) Kendi isteği ile bayilik iptali hariç olmak üzere bayilik yapmakta iken bayilik ruhsatı iptal edilenler başvuruda bulunamaz. Hangi aşamada olursa olsun bu şekilde başvuruda bulunup bayilik hakkı kazananların bayilikleri iptal edilir.

 

8) Bu ilanın yapıldığı tarihten önce bayilik için İdaremize yapılmış başvurular dikkate alınmayacaktır. Bu tarihten önce başvuruları olan gerçek ve tüzel kişilerin yeniden bayilik başvurusu yapmaları gerekmektedir.

 

9) Kur’a sonuçları en geç kuranın yapıldığı günü izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Teşkilatın internet adresinde ilan edilecektir.

 

10) Bayilik verilecek yerleşim yeri için İdarece ilan edilen sayıda müracaat olması halinde söz konusu yer kuraya dahil edilmeyecek ve ilgilinin gerekli şartları taşıması halinde doğrudan bayilik verilecektir.

 

11) Bayilik başvuru bedeli 250,00 TL. tutarında olup, söz konusu bedelin Teşkilat Başkanlığının aşağıda belirtilen banka hesabına başvuru sahibi adına yatırılarak ödeme dekontunun Bayilik Başvuru Formu ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Kura sonucunda bayilik çıkmaması veya herhangi bir nedenle bayilik verilmemesi halinde söz konusu bedel hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

 

12) Aynı kura bölgesine başvuru sahibinin eşi, çocukları ve anne-babası müracaat edemez, müracaat edilmesi halinde kuraya dahil edilmeyecektir.

 

13) Kura sonucunda bayiliğe hak kazanan adayların Teşkilatça bu konuda yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 (on gün) gün içerisinde; 13.000 USD tutarındaki hasılat teminatını Teşkilat Başkanlığımızın aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, 3.300 USD tutarındaki terminal teminatını İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’nin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmak, Teşkilat tarafından istenecek tüm belgeleri Teşkilata ibraz etmek ve bayilik sözleşmesini imzalamak zorundadır. Anılan süre içerisinde söz konusu gereklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın tek taraflı olarak bayilik hakkı iptal edilir.

Bayilik Başvuru Formunda bayilik için bildirilen adresin uygun olmaması halinde bayi adayı bu konuda yapılacak tebliğden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde aynı yerleşim yeri içinde yeni bir adres gösterilebilir. Bu adresin de uygun olmaması halinde yapılacak tebliğden itibaren yine en geç 7 (yedi) gün içinde üçüncü bir adres gösterebilir. Üçüncü adres hakkı tanıyıp tanımama konusunda Teşkilat Başkanlığı mutlak yetkiye sahip olup, bayi adayı için hiçbir şekilde hak teşkil etmez. Söz konusu üçüncü adresin uygun olmaması halinde dördüncü bir adres gösterme hakkı tanınmayacak ve herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın tek taraflı olarak bayilik hakkı iptal edilecektir.

 

14) Başvuru sahipleri tarafından bildirilen bayilik adresi ile söz konusu adrese en yakın bayi arasındaki mesafenin en az 250 m. olması zorunludur.Ancak Teşkilat Başkanlığı aşağıda belirtilen hallerde söz konusu mesafe şartını aramayabilir:

 

  1. a) Mahkeme kararı, valilik, belediye, kaymakamlık ve benzeri yetkili kurumların yazılı talebi veya Teşkilat Başkanlığımızca re’sen yapılan adres değişikliklerinde,

 

  1. b) Bayiliğin herhangi bir nedenle iptali durumunda iptal edilen adrese veya söz konusu adresin en fazla 50 metre yakınına bayilik için başvurulması durumunda,

 

  1. c) Bayilik yapılmak istenen yere en yakın bayinin son üç aylık hasılat ortalamasının en az 15.000 TL. olması durumunda.

 

15) İbraz edilecek sabıka ve arşiv kaydı belgesinde belgenin Spor Toto Teşkilat Başkanlığına (Resmi Kurum) ibraz edilmek üzere alındığı belirtilecek, söz konusu kaydı ihtiva etmeyen belgeler kabul edilmeyecektir.

 

16) Alışveriş Merkezleri ve başka bayilik bulunmayan ilçe merkezleri için açılan kurada bayi olarak belirlenenlerin adres değişikliği yapması mümkün değildir.

 

17) Yukarıda belirtilen şartları haiz gerçek ve tüzel kişilerin başvurusuna bir kura numarası verilmek suretiyle kuraya dahil edilir.

 

18) 21/5/2009 tarih ve 39 no’lu yönetim kurulu kararı ile kabul edilip kamuoyuna duyurulan Bayilik Müracaatlarında Aranan Şartlar tüm ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

Büyükesat Mah. Koza Sok. No:34, Çankaya/ANKARA

 

Tel: (0312) 408 20 00 (PBX)

Dahili: 22 27 – 22 28 – 22 17 – 22 18

Web: www.sportoto.gov.tr

Banka Hesap Numaraları:

 

  1. a) Başvuru Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları

 

1) Garanti Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 384-6298675

 

2) Ziraat Bankası Şube Kodu 681 Hesap No 37396054-5098

 

  1. b) Hasılat Teminatının Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları

 

1) Garanti Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 384-9098282

 

2) Ziraat Bankası Şube Kodu 681 Hesap No 37396054-5106

 

 

  1. c) Terminal Teminatının Yatırılacağı Banka Hesap Numarası

İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.

Garanti Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi: 381 9093759

Yukarıdaki şartları okudum, anladım, kayıtsız ve şartsız olarak kabul ediyorum.

 

 

 

. …/.…/201.

Adı/Soyadı/Unvanı

imza

 

ÖNEMLİ NOT: “AVM İÇİN BAŞVURU YAPACAK BAYİ ADAYLARININ AVM YÖNETİMİ İLE YAPTIKLARI KİRA SÖZLEŞMESİNİN ASLI VEYA NOTER ONAYLI ÖRNEĞİNİ İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.”

SPOR TOTO BAYİLİĞİ İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

Bayilik ŞAHIS adına kayıtlı ise :

 

1) Çalışma Ruhsatı örneği ( Belediye’den )

 

2) Vergi Levhası örneği

 

3) İşyeri tapusu veya kira mukavelesi

 

4) Nüfus cüzdanı örneği

 

5) İkametgah ilmühaberi

 

6) Resmi kuruma verilmek üzere sabıka kaydı

 

7) 6 adet vesikalık fotoğraf

 

8) İmza sirküleri

 

9) İlgili oda kayıt belgesi

 

10) İkamet adresine ait son 3 ay içerisinde düzenlenmiş fatura

 

Bayilik ŞİRKET adına kayıtlı ise :

 

1) Çalışma Ruhsatı örneği ( Belediye’den )

 

2) Vergi Levhası örneği

 

3) İşyeri tapusu veya kira mukavelesi

 

4) Ticaret sicil gazetesi örneği

 

5) Ortakların ve şirket mdr. nüfus cüzdan fotokopileri

 

6) Resmi Kuruma verilmek üzere şirket mdr. ve ortakların sabıka kayıtları

 

7) İmza Sirküleri

 

8) Ticaret odası kayıt belgesi

 

9) Şirket kaşesi

Spor Toto bayilikleri dönem dönem ve kura ile dağıtıldığından web sitesini sürekli takip etmenizde fayda var.

 

Benzer İçerikler

2 comments

MEHMET GÜMÜŞ 6 Şubat 2016 - 13:36

Sadece spor toto bayiliği iddaa bayiliği de almak lazım. sanırım onların makineleri de bir olmuştu. tek başına kazanç sağlamaz.

Reply
Mehmet Eren 11 Mayıs 2016 - 18:14

iddia bayiliği ve bu yanı şey değil mi? aynı yerden oynanabilyior sanki.

Reply

Yorum Yaz

×

Merhaba!

Bayiliklerle ilgili bilgi almak için danışmanlarımızla iletişime geçebilir ya da bayiliklobisiofficial@gmail.com mail adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz..

× WhatsApp Danışma Hattı